WRESZCIE COŚ DRGNĘŁO…

Czy “Zespół Żuchowskiego” jako organ powołany do ” rozwiązań systemowych w geodezji” nie powinien tych kwestii rozważyć i odpowiednie wnioski przekazać Ministerstwu?

9 maja br. odbyło się pierwsze posiedzenie “Zespołu Żuchowskiego”, na którym utworzono pięć podzespołów:

1. Standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych; wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych.
2. Geodezja a geoinfromacja – nowe wyzwania. Określenie standardów, redefinicja systemów informacyjnych państwa (ZSIN, PZGiK, K-GESUT).
3. Organizacja zawodu geodety i nadawania uprawnień zawodowych.
4. Struktura organizacyjna SGiK i jej finansowanie oraz organizacja, struktura i tryb prowadzenia PZGiK.
5. Ewidencja gruntów i budynków.

Z ogólnej liczby 38 członków można wyodrębnić 3 główne frakcje zainteresowań z tytułu zatrudnienia tj.: administracja – w której jest 15 osób, wykonawstwo geodezyjne z 13 osobami oraz uczelnie 10 osób. Ponieważ przyjęto, że można pracować w dowolnej ilości podzespołów, to poszczególne osoby z grup zatrudnieniowych zdeklarowały pracę:

WYKONAWCY – 13 osób;
• Agnieszka Buczek (SKP) – 1 podzespół
• Dorota Pawłowska-Baszak (PTG) – przewodnicząca – 1 podzespół
• Dr inż. Ludmiła Pietrzak (SGP) – 1 podzespół
• Krzysztof Rogala (GIG) – 3 podzespoły
• Krzysztof Szczepanik (SGZP) – 3 podzespoły
• Michał Pellowski (PSG) – 3 podzespoły
• Paweł Świerczek (PGK) – 2 podzespoły
• Radosław Smyk (PTG) – 2 podzespoły
• Rafał Piętka (GIG) – 2 podzespoły
• Robert Pajkert (SKP) – 1 podzespół
• Wiesław Sikora (NSC) – 3 podzespoły
• Wioletta Hrynkiewicz-Sudnik (SGZCh) – 2 podzespoły
• Wojciech Będkowski (PGK) – 2 podzespoły
razem 26 miejsc w podzespołach co średnio daje 2 miejsca na jednego przedstawiciela wykonawstwa geodezyjnego.

UCZELNIE – 10 osób
• Dr Dariusz Dukaczewski (IGiK) – 3 podzespoły
• Dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz (PW, SKP) – 1 podzespół
• Dr hab. inż. Paweł Hanus – przewodniczący (AGH) – 1 podzespół
• Dr hab. inż. Violetta Sokoła-Szewioła (PŚ) – 1 podzespół
• Dr hab. inż. Waldemar Izdebski – przewodniczący (PW) – 4 podzespoły
• Dr inż. Bogdan Wolak (UWM) – 2 podzespoły
• Dr inż. Józef Maślanka (AGH) – 2 podzespoły
• Dr inż. Stanisław Bacior (UR w Krakowie) – 2 podzespoły
• Prof. dr hab. Alina Maciejewska (PW) – 1 podzespół
• Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek (UWM) – 2 podzespoły
razem 19 miejsc w podzespołach co średnio daje 1,9 miejsca na jednego przedstawiciela uczelni.

ADMINISTRACJA – 15 osób
• Alicja Meusz (dolnośląski WINGiK) – 4 podzespoły
• Cezary Zaremba (MSWiA) – 1 podzespół
• Dr hab. Radosław Wiśniewski (MC) – 2 podzespoły
• Grażyna Kierznowska – przewodnicząca (p.o. GGK) – 2 podzespoły
• Jan Maciej Czajkowski (ZMP) – 2 podzespoły
• Jan Schnerch – przewodniczący (ZPP, ŁOG) – 2 podzespoły
• Jarosław Wiśniewski (MRiRW) – 1 podzespół
• Jerzy Kozłowski (MRiRW) – 1 podzespół
• Joanna Parda (GUGiK) – 3 podzespoły
• Lidia Danielska (wielkopolski WINGiK) – 2 podzespoły
• Mirosław Puzia (śląski WINGiK) – 3 podzespoły
• Robert Cieszyński (kujawsko-pomorski WINGiK) – 2 podzespoły
• Szymon Wróbel (MSWiA) – 1 podzespół
• Urszula Świtała (ZMP, ŁOG) – 1 podzespół
• Wojciech Dyakowski (łódzki WINGiK) – 2 podzespoły
razem 29 miejsc w podzespołach czyli średnio 1,9 miejsca na jednego przedstawiciela administracji.

Analizując przedstawicielstwo podmiotów trzeba przyznać, że reprezentacje są dość nierówno rozdzielone: WINGiK – 5 osób; GUGiK – 2; MRiRW – 2; MSWiA – 2; MC – 1; ZMP – 2; ZPP – 1; IGiK – 1; PW – 3; UWM – 2; AGH – 2; UR Kraków – 1; Pś – 1; GIG – 2; SKP – 2(+1); PTG – 2; PGK -2; LSG – 4; SGP – 1. Jedynie zdziwienie budzi fakt, że największe stowarzyszenie geodetów SGP, które zrzesza podobno 4 tysiące członków wydelegowało tylko 1 (słownie: jedną) osobę? I tak zachodzę w głowę, o co tu może chodzić, bo przecież chyba nie o względy minimalizacji kosztów.

A jak już przy kosztach jesteśmy to ponieważ § 8 zarządzenia ministra ustala, że członkowie zespołu nie otrzymują z tyt. udziału w pracach zespołu wynagrodzenia, zwrotu kosztów podróży lub innych kosztów, to wydaje się, że za koszty delegacyjne reprezentanci jednostek budżetowych rekompensatę powinni otrzymywać od swoich pracodawców. Ale już wynagrodzenie za dniówki nieobecności u pracodawcy jest wątpliwe i miesięczne wypłaty winny być pomniejszone… Chyba nawet czytałem jakieś orzeczenia sądowe w tej sprawie.

Ciekawy też jest rozkład w poszczególnych podzespołach grup zatrudnieniowych. W podzespole 1 właściwym w sprawach standardów technicznych wykonywania pomiarów oraz nadawania uprawnień najliczniejsza grupą są wykonawcy, jak to widać na poniższym wykresie.

Podzespół do spraw określenia standardów, oraz redefinicji systemów informacyjnych państwa ZSIN, PZGiK, K-GESUT został zdominowany również przez wykonawstwo. Chociaż przy połączeniu sił pozostałych grup przygważdżająca większość może być po stronie teorii i administracji.

Najważniejszy podzespół z punktu widzenia wykonawstwa, bo mający rozważać określenie zawodu geodety oraz uprawnień zawodowych został obłożony równo przez osoby reprezentujące wykonawstwo i uczelnie. Moza zaryzykować twierdzenie, że to dobrze rokuje.

Podzespół, który jest wiodący w zadaniach i celach jakim w ogóle powołano “Zespół Żuchowskie” czyli struktur i finansowania systemu w tym Służb Geodezyjnych i Kartograficznych oraz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego został totalnie zdominowany przez przedstawicieli administracji 56 %. Jeśli ten rozkład sił się nie zmieni, to możliwe jest, że zostanie ministrowi zaproponowana tylko kosmetyka systemu a nie poważna ustrojowa zmiana adekwatna do potrzeb Państwa i Inwestorów. Bo dzisiejszy system wspiera wyłącznie partykularne interesy administracji publicznej w oderwaniu od rzeczywistych potrzeb obywateli i państwa.

Wreszcie podzespół d/s EGiB, gremium nieplanowane przez wiceministra Żuchowskiego a wymuszone niejako w trakcie pierwszego posiedzenia Zespołu. Tutaj siły również rozłożyły się prawie po równo.